Polityka prywatności i Regulamin, Nota prawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Podgórska Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Oświęcimiu, Filia w Krakowie (dalej: Administrator). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                        z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie           o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w w/w aktach prawnych.

II. Cele, podstawy przetwarzania i zakres

1. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

1). w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2). w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Adwokacką Justyna Podgórska jako Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj: świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług, rekrutacji, analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3). w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

III. Prawa wynikające z RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji lub wykonanie usługi. Na zasadach określonych w w/w aktach prawnych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać. W przypadku braku zgody co do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

IV. Okres przetwarzania

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją usługi prawnej lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

V. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią Adwokacką Justyna Podgórska, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Odbiorcami Państwa danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy, przy czym dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

VI. Obszar przetwarzania, Brak profilowania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Ponadto w/w dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VII. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na niniejszej stronie. Jeżeli nie akceptują Państwo przedmiotowej Polityki Prywatności lub wprowadzanych do niej zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.

***

Ubezpieczenie adwokatów 

Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 8a ustawy prawo o adwokaturze).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.