Jak napisać prosty pozew o zapłatę? Krok trzeci – oznaczenie stron

Twój kontrahent zalega Ci z zapłatą? Czytając niniejszego bloga dowiesz się jak napisać prosty pozew o zapłatę. W tym wpisie omówiona zostanie oznaczenie stron pozwu. 

Krok 3.Określamy strony postępowania

Generalnie, w każdym piśmie procesowym należy oznaczyć powoda i pozwanego przez wskazanie imienia bądź imion i nazwiska. Zamieszczenie imienia i nazwiska pozwanego w treści pozwu, a nie w jego nagłówku wystarczy do uznania za prawidłowe oznaczenia strony i pozwala nadać bieg tak sformułowanemu pismu procesowemu (por. wyr. SN z 27.5.2010 r., III CSK 248/09, Legalis).

W pozwie powinny zostać podane wszystkie imiona i nazwiska obydwu stron, aby nie było później konieczne korzystanie z instytucji sprostowania. Jeżeli w charakterze strony procesowej występuje kilka podmiotów, należy wskazać je wszystkie.

Gdy strona będąca osobą fizyczną działa przez przedstawiciela ustawowego niezbędne jest podanie jego imienia i nazwiska. Dopuszczalne jest uściślenie oznaczenia strony przez sąd w toku postępowania, byle tylko jej oznaczenie nie polegało na wskazaniu nowego podmiotu prawa cywilnego.

W pozwie należy podać miejsce zamieszkania lub siedziby strony oraz przedstawicieli ustawowych i pełnomocników – w wypadku osoby fizycznej – miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a w wypadku innych podmiotów – miejscowość, w której ma siedzibę jego organ zarządzający.

Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu (uchw. SN z 17.7.2014 r., III CZP 43/14, OSNC 2015, Nr 5, poz. 57).

Nie jest konieczne, aczkolwiek dopuszczalne, wskazanie w piśmie procesowym w wypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – poza podaniem jej imienia i nazwiska – innych elementów firmy.

W przypadku powoda koniecznym jest wskazanie numeru PESEL (osoby fizyczne), NIP lub KRS w przypadku osób prawnych.

Jeżeli nadal masz wątpliwości co do właściwości Sądu to zapraszam do kontaktu w dziale komentarzy. W następnym wpisie dowiesz się czym jest wartość przedmiotu sporu i jakie są zasady jej określania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *