Jak napisać prosty pozew o zapłatę? Krok czwarty – żądanie i uzasadnienie pozwu

Twój kontrahent zalega Ci z zapłatą, ale nie wiesz jak określić żądanie i uzasadnienie pozwu? Czytając niniejszego bloga dowiesz się jak to napisać w prosty sposób.  

Krok 4. Precyzujemy żądanie pozwu

Sprawa dotyczy zapłaty, a zatem w tym przypadku żądaniem będzie zapłata zaległej należności i ewentualnie należności ubocznych np. odsetek. W tym miejscu możemy podnieść też wnioski dowodowe oraz żądanie przyznania zwrotu kosztów sądowych. Brak wniosku o przyznanie zwrotu poniesionych kosztów sądowych przez stronę przeciwną będzie skutkowało brakiem ich zasądzenia.

Krok 5. Uzasadnienie pozwu

Uzasadnienie pozwu winno być proste i precyzyjne. W uzasadnieniu należy opisać całą sytuację, w wyniku której doszło do powstania zadłużenia. Obligatoryjnie należy wskazać też czy podjęta była próba mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a zatem polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli do mediacji nie doszło należy wskazać co stało na przeszkodzie. W praktyce najcześciej powołuje się na wezwania do zapłaty i brak odpowiedzi bądź odmowa zapłaty skutkuje koniecznością wystąpienia z pozwem do Sądu, a jednocześnie potwierdza podjętą próbę mediacji.

Oczywiście na potwierdzenie swoich twierdzeń należy przedstawić wszystkie posiadane  dowody.  Dowody winny zostać opisane w sposób czytelny, ze wskazaniem na udowodnienie jakiego faktu są powołane.

Jednocześnie w pozwie wymagane jest oznaczenie daty wymagalności roszczenia.

Należy uzasadnić także z czego wynika właściwość danego Sądu jeżeli nie kierujemy pozwu do Sądu właściwego według zasady ogólnej.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Pozew, jak każde inne pismo procesowe należy podpisać i złożyć do Sądu wraz z załącznikami i odpisem dla strony przeciwnej.

Pozew co do zasady będzie podlegał opłacie, a o opłatach przeczytasz w następnym poście o opłatach w postępowaniu cywilnym.

Jeżeli nadal masz wątpliwości jak prawidłowo napisać pozew o zapłatę to zapraszam do kontaktu w dziale komentarzy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *