Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – jak napisać?

Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie umowy o pracę? Czytając niniejszego bloga dowiesz się jak napisać odwołanie od wypowiedzenia. Zapraszam do lektury.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że każdy pracownik, któremu złożono wypowiedzenie umowy o pracę, ma prawo do wniesienia odwołania. Jeżeli tylko pracownik zdecyduje się wnieść odwołanie to w takim wypadku sąd pracy oceni czy wypowiedzenie było zasadne.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę składa się do sądu pracy w ciągu 21 dni.

Zgodnie z art. 45 §1 KP w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Z powyższego przepisu wynika, że pracownik może żądać:

  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne (gdy okres wypowiedzenia nie upłynął);
  • przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach;
  • odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę.

Właściwość sądu 

Właściwość sądu określa art. 461 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego albo przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Odwołanie do sądu pracy – jak napisać 

Odwołanie powinno spełniać ogólne wymagania dla pism procesowych, czyli m.in. zawierać oznaczenie sądu, stron (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, a dla powoda także nr PESEL), rodzaju pisma (pozew), żądania (wskazania o co wnosimy), wskazanie faktów i dowodów na ich poparcie, określenia czy podjęto próbę mediacji oraz własnoręczny podpis, wartość przedmiotu sporu oraz datę wymagalności roszczenia.

Opłata sądowa

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych z wyjątkiem następujących spraw:

1. Wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł (poniżej bez opłat) Opłata stosunkowa, tj 5 % wartości przedmiotu sporu
2. Apelacja Opłata podstawowa 30 zł
3. Zażalenie Opłata podstawowa 30 zł
4. Skarga kasacyjna Opłata podstawowa 30 zł
5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Opłata podstawowa 30 zł

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *