Jak napisać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – poradnik

Może się zdarzyć, że jeden z rodziców będzie utrudniał kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Jeśli rodzice nie są w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający trudności w kontaktach z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W tym wpisie omówione zostaną elementy takiego wniosku. 

Zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako „kro”) kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Gdzie złożyć wniosek – właściwość sądowa

Zgodnie z art. 569 § 1 kpc jest to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (dziecko), a w braku miejsca zamieszkania- sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli nie zaistnieje żadna z powyższych przesłanek właściwości sądu wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

Wniosek o uregulowanie kontaktów – elementy wniosku

Wniosek powinien odpowiadać warunkom formalnym wymaganym dla każdego pisma procesowego  tj. określenie Sądu, stron postępowania, sprecyzowanie żądania wniosku, przywołanie wszystkich dowodów, wskazanie czy podjęto próbę ugodowego rozwiązania sporu, uzasadnienie i podpis. W szczególności we wioski należy wskazać propozycję terminów i form realizacji kontaktów.

Przykładowy wniosek – kontakty – wzór

Wniosek może zawierać wniosek o zabezpieczenie realizacji kontaktów z dzieckiem.

Wniosek, jak każde inne pismo procesowe należy podpisać i złożyć do Sądu wraz z załącznikami i odpisem dla strony przeciwnej.

Wniosek co do zasady będzie podlegał opłacie, wysokość opłaty jest stała i wynosi 100,00 zł.

Jeżeli nadal masz wątpliwości jak prawidłowo napisać wniosek to zapraszam do kontaktu w dziale komentarzy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *